Klantenservice
Veelgestelde vragen
Contact
BosWerkt gaat bij de uitvoering van Sociaal Bosbeheer uit van gedifferentieerd bosbeheer. Bij gedifferentieerd bosbeheer concentreert het beheer zich - in het gehele of binnen een gedeelte van het bos- op één specifieke doelstelling. Bij het uitvoeren van het beheer wordt de nadruk dus op natuurontwikkeling, bosbeleving of houtproductie gelegd. Door op één functie te focussen kan BosWerkt de potenties van een bos optimaal verzilveren. Deze aanpak leidt tot een betere afstemming tussen bos en de rol die dat bos binnen de samenleving vervult. Er ontstaat 'echt' natuurbos, 'echt' productie bos of 'echt' recreatiebos!
Bossen hebben baat bij een beheer waarbij met een zekere regelmaat  beheeringrepen worden uitgevoerd. Sociaal Bosbeheer gaat daarom uit van een beheercyclus van vijf jaar. Onderdeel van Sociaal Bosbeheer is het ontwikkelen van een gedetailleerd bosbeheerplan. In dit bosbeheerplan wordt aangeven welke bosingrepen in de komende vijf jaar per opstand zullen worden uitgevoerd.
Om de beheerefficiëntie te vergroten zet BosWerkt bij het uitvoeren van Sociaal Bosbeheer in op het clusteren van bezittingen van verschillende boseigenaren binnen een regio. Doel is om in één werkgang de sturing van de bosontwikkeling in zoveel mogelijk bospercelen -van verschillende eigenaren- binnen de regio  vorm te geven. Door uit te gaan van clustering kan ook het beheer in kleinere bossen, bosjes en houtwallen worden uitgevoerd, zonder dat daar hoge kosten aan verbonden zijn. Daarnaast kan door clustering van beheer fors op de proceskosten worden bespaard. Clustering zorgt er namelijk voor dat niet voor elk bosje of landschapselement een aparte aanbesteding of oogstoperatie hoeft te worden georganiseerd.